Participants

AFGHANISTAN BANGLADESH INDIA INDIA
1. Ms. Sohila Noori
2. Mr. Bikash Chandra Saha
3. Mr. S. S. Dhaka
4. Mr. Kali Charan Gauda
AFGHANISTAN BANGLADESH INDIA INDIA
5. Ms. Hadeia Amiry
6. Mr. Shaikh Abu Hasan
7. Mr. M. C. Sharma
8. Mr. S. Siva Prasad Rao
NEPAL NEPAL NEPAL NEPAL
9. Ms. Anupama Upadhyay
10. Ms. Bhawani Oli
11. Mr. Damodar Bhattarai
12. Mr. Ganesh Baitha
NEPAL NEPAL NEPAL NEPAL
13. Mr. Girendra Prasad Pokharel
14. Mr. Geeta Adhikari
15. Mr. Gobinda Raj Dahal
16. Ms. Kalpana Tamrakar
NEPAL NEPAL NEPAL Sri Lanka
17. Ms. Parbati Pandey
18. Ms. Pramila Paudyal
19. Mr. Prem Raj Adhikari
20. Ms. Bhadra Jayasinghe
NEPAL NEPAL NEPAL Sri Lanka
21. Mr. Raj Narayan Singh
22. Ms. Sheela Manandhar
23. Mr. Shreenarayan Jha
24. Ms. Sujeewa Arachchige